Fundusz sołecki cz.5 Rada Gminy zmieniła wcześniej podjętą uchwałę

Zaskakujący przebieg miała XII sesja zwyczajna Rady Gminy Wręczyca Wielka, która odbyła się w środę 30 marca. Do porządku obrad, w ostatniej chwili dodano punkt, w którym radni mieli przegłosować zmianę podjętej miesiąc wcześniej uchwały o funduszu sołeckim.

W głosowaniu na lutowej sesji, radni większością głosów 10 „za” 3 „przeciw”, przyjęli uchwałę, w której nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiegoUchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiego

Jednak ustawa o funduszu sołeckim daje radnym czas na podjęcie ostatecznej decyzji o jego wyodrębnieniu z budżetu gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Okazało się, że okres międzysesyjny został wykorzystany przez naszych radnych na ponowne przeanalizowanie „za” i „przeciw” związanych z funduszem sołeckim oraz na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Efekt okazał się zaskakujący. Podczas głosowania, radni jednomyślnie przyjęli uchwałę zmieniającą poprzedni zapis i tym razem wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Więcej informacji na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego można znaleźć w poprzednich częściach cyklu:

Pytani o powody zmiany swojego stanowiska, radni najczęściej odpowiadali, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada na nich obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectw oraz popularyzacji programów pobudzających aktywność obywatelską. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób budowy społeczeństwa obywatelskiego, niż umożliwienie mieszkańcom współdecydowania o finansowaniu przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy życia w miejscu zamieszkania, a temu właśnie służy fundusz sołecki. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że 40% środków wydatkowanych na realizację zadań własnych gminy (ok. 250 tys. zł), a finansowanych z funduszu sołeckiego, powróci do budżetu gminy w kolejnym roku, w formie dotacji z budżetu państwa.

Radni podkreślili, że przyjęcie uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, jest swego rodzaju kredytem zaufania, który został udzielony mieszkańcom. Najbliższy rok pokaże, czy mieszkańcy poradzą sobie z jego wykorzystaniem.

To był żart primaaprilisowy. Przeczytaj co jest prawdą

Autor: Robert Broś, dodano: Piątek, 1 Kwiecień 2016r. godz.:00:33.

Powrót do wyboru aktualności