Fundusz sołecki. Traci gmina, tracą mieszkańcy

Grupa radnych, skupiona wokół przewodniczącego rady Marka Prubanta, nadal skutecznie blokuje utworzenie w naszej gminie funduszu sołeckiego. Ma to negatywny wpływ nie tylko na rozwój samorządności lokalnej, ale również na finanse gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zapisano, że ma on służyć poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Wygląda jednak na to, że w naszej gminie przyjdzie nam na tę poprawę jeszcze trochę poczekać.

Kolejny rok bez funduszu

Fundusz sołecki, to rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy. Dzięki temu fundusz, to również świetny sprawdzian wzajemnych relacji między radą gminy, wójtem a mieszkańcami. Z jednej strony widać jak władzy samorządowej zależy na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej, jak mocno w swoje sprawy są zaangażowani mieszkańcy.

Na lutowej sesji rady gminy, radni podejmując uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego, kolejny raz pokazali zaangażowanie władz w sprawy lokalnych społeczności i ograniczyli mieszkańcom możliwość wpływania na poprawę warunków życia w sołectwach. Większością głosów przyjęto uchwałę o niewyodrębnianiu z budżetu gminy środków stanowiących budżet sołecki.

Uchwała Nr XXX/310/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

W tym roku za tworzeniem funduszu sołeckiego opowiedzieli się radni: Anita Toborek, Dorota Fiącek, Marcin Zomerfeld i Tomasz Osiński.

Wstrzymali się od głosu radni: Barbara Markowska i Wiesław Jaszczyk (w poprzednich latach popierał ideę tworzenia funduszu, w tym roku zmienił zdanie).

Przeciwnikami tworzenia funduszu sołeckiego są niezmiennie radni: Paweł Adamik, Włodzimierz Drążek, Ryszard Francik, Paweł Kania, Krzysztof Krawczyk (podobno jest za, ale się pomylił podczas głosowania), Janusz Ogłaza, Marek Prubant, Tomasz Szymański i Wiesław Żerdziński.

Kolejny rok bez dotacji

Dla przypomnienia, poniższa tabela przedstawia przybliżoną wysokość kwot funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw naszej gminy w 2019 roku, gdyby fundusz taki był tworzony.

Przybliżona kwota funduszu sołeckiego, do realizacji w 2019 roku, z podziałem na sołectwa w gminie Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Do obliczeń przyjęto, że wykonane dochody bieżące gminy za rok 2017 wyniosą tyle co planowane czyli 62 853 857,78 zł, a liczba mieszkańców poszczególnych sołectw jest zgodna z informacją podaną na stronie Urzędu Gminy wreczyca-wielka.pl.

Ustawa o funduszu sołeckim wprowadza możliwość otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na jego realizację przez gminę. Gmina otrzymuje zwrot z budżetu państwa części wydatków przeznaczonych na fundusz w formie dotacji celowej. Wysokość zwrotu zależy od zamożności gminy i wynosi od 20% do nawet 40% wydatków poniesionych w ramach funduszu. My moglibyśmy liczyć na zwrot w wysokości 30%. Przy założeniu, że wszystkie sołectwa wykorzystałyby swoje środki w 100%, do budżetu gminy wpłynęłaby kwota dotacji w wysokości ok. 217 tys. zł.

Kolejne straty

To jednak nie koniec strat, jakie będziemy ponosić w związku z brakiem funduszu sołeckiego. 21 lutego Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego.

Sołectwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 80% (pozostałą część pokrywa gmina z własnego budżetu) na realizację zadań w zakresie:

 1. promowania sołectwa (w szczególności imprezy plenerowe, tworzenie stron internetowych www sołectwa, witacze, udział w targach, itp.)
 2. wyposażenia świetlic wiejskich
 3. tworzenia centrów rekreacyjnych
 4. zagospodarowania centrów miejscowości
 5. budowy i przebudowy chodników
 6. budowy i przebudowy obiektów małej architektury
 7. wsparcia rozwoju i promocji twórczości ludowej: (zakup strojów ludowych, galowych i instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych)
 8. budowy i przebudowy placów zabaw
 9. tworzenia warunków do rozwoju turystyki w sołectwie
 10. budowy i przebudowy infrastruktury drogowej służącej mobilności komunikacyjnej mieszkańców.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • dochód na jednego mieszkańca w gminie,
 • poziom bezrobocia w powiecie, do którego należy gmina,
 • czy gmina tworzy fundusz sołecki,
 • czy wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 50%.

Sposób oceny wniosków jest tak skonstruowany, aby w znacznym stopniu premiować zadania zgłaszane przez sołectwa z gmin, w których tworzony jest fundusz sołecki oraz takie, których kwota dofinansowania nie przekracza 50%.

Krótko mówiąc, sołectwa z gmin, w których tworzony jest fundusz sołecki, wnioskując  o dofinansowanie do swoich projektów w wysokości 80%, mają większe szanse jego uzyskania, niż wręczyckie sołectwa wnioskujące o dofinansowanie poniżej 50%.

Oznacza to, że nasza gmina, aby skutecznie wspierać lokalne inicjatywy sołectw, które zgłosiłyby swoje projekty do konkursu, musiałaby współfinansować je na poziomie minimum 50%, a nie np. 20%, na co z kolei mogą nie wyrazić zgody radni.

Warto również zauważyć, że regulamin konkursu dopuszcza możliwość wykorzystania otrzymanego dofinansowania do współfinansowania zadań realizowanych przez sołectwa z funduszu sołeckiego. W ten sposób, sołectwa dysponujące funduszem sołeckim, uzyskują dodatkowe środki i mogą realizować droższe projekty.

CDN…

Zachęcam do zapoznania się z wcześniejszymi informacjami na temat funduszu sołeckiego, publikowanymi na naszej stronie:

Fundusz sołecki cz.1 Szansa rozwoju wsi

Fundusz sołecki cz.2 Podstawy prawne i wyliczenia

Fundusz sołecki cz.3 Często zadawane pytania

Fundusz sołecki 2017. Ani kroku w przód

Fundusz sołecki 2018. Niespodzianki raczej nie będzie

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze

Każdy, kto chciałby wyrazić opinię na temat funduszu sołeckiego, jego tworzenia bądź nie, pozytywnych bądź negatywnych skutków wykorzystania przez sołectwa środków z funduszu, może to zrobić przesyłając swoje uwagi do naszej redakcji na adres poczty elektronicznej funduszsolecki@wewreczycy.pl

Autor: Robert Broś, dodano: Piątek, 30 Marzec 2018r. godz.:01:27.

Powrót do wyboru aktualności