Wybory sołeckie 2019. Jak? Gdzie? Kiedy?

Dobiega końca czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. W związku z tym, na wniosek Wójta, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca Wielka. Od 7 stycznia do 12 lutego odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybiorą nowych sołtysów i rady sołeckie. We Wręczycy Wielkiej czekają nas zmiany, które są konsekwencją podjętych przez mieszkańców decyzji, dotyczących podziału wsi na dwa sołectwa i ustalenia przebiegu ich granic.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, każde sołectwo posiada uchwalony przez radę gminy własny statut, w którym określono zasady przeprowadzania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. 25 lutego 2003 r., Rady Gminy Wręczyca Wielka przyjęła uchwałę Nr IV/39/03, która zawiera 26 załączników, stanowiących identyczne statuty dla odpowiednio 26 miejscowości (sołectw) w naszej gminie. Na tej podstawie w każdej wsi (sołectwie) wybrany powinien zostać sołtys i od 3 do 5 członków rady sołeckiej. Zdziwienie może budzić fakt, że pomimo obowiązywania tych przepisów, we Wręczycy Wielkiej i Truskolasach do tej pory wybierano po dwóch sołtysów, których pracę wspomagała jedna rada sołecka składająca się z 3 członków, czyli minimalnej, przewidzianej w statucie liczby. Dlaczego członków rady sołeckiej wybierano zgodnie z przepisami a sołtysów nie? Padająca na to pytanie odpowiedź najczęściej brzmi: bo taka u nas jest tradycja…, a tradycje wiadomo, należy szanować.

We Wręczycy Wielkiej tradycję tę, na szczęście, udało się zastąpić prawem. Więcej na ten temat w dalszej części, poświęconej wyborom sołeckim w naszej wsi.

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWACH GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Podstawą do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w każdym sołectwie jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statut sołectwa. Ponieważ w 25 miejscowościach naszej gminy (wszystkich za wyjątkiem Wręczycy Wielkiej) obowiązuje taki sam statut sołectwa, to wybory w nich przeprowadzone powinny być na tych samych zasadach.

Prowadzenie zebrania

Zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy, na podstawie uchwały Rady Gminy, który jest jednocześnie przewodniczącym zebrania, chyba że zebranie wiejskie zadecyduje inaczej.

Prawomocność i prawo wyborcze

Zebranie jest prawomocne i może dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców jest mniejsza niż 20%, zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie 30 min i jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, czyli pełnoletnich mieszkańców zameldowanych w danym sołectwie lub stale zamieszkujących w sołectwie i wpisanych do stałego rejestru wyborców. Kandydaci na sołtysa i do rady sołeckiej zgłaszani są przez mieszkańców podczas zebrania. Mogą nimi być mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze w danym sołectwie.

Sporządzenie listy obecności uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz sprawdzenie warunku prawomocności zebrania wiejskiego należy do obowiązków wyznaczonych przez wójta pracowników urzędu gminy, obecnych na zebraniu.

Komisja skrutacyjna

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną, spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach sołtysa i członków rady sołeckiej.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

- przedstawienie regulaminu głosowania,
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
- ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy. Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji i przewodniczący zebrania.

Wybór sołtysa

W pierwszej kolejności zgłaszani są kandydaci oraz przeprowadzane jest głosowanie w celu wyboru sołtysa. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

Wybór członków rady sołeckiej

W drugiej kolejności zgłaszani są kandydaci do rady sołeckiej oraz przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Rada sołecka liczy do trzech do pięciu osób.

W tym miejscu należy podkreślić, że sołtys nie jest członkiem rady sołeckiej, a tym bardziej jej przewodniczącym!

Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym.  Art. 36 ust. 1 tej ustawy jednoznacznie stwierdza, że organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. Nie należy zatem do organów sołectwa, lecz jest jedynie ciałem doradczym i opiniodawczym sołtysa. Rada sołecka nie wybiera również ze swojego grona przewodniczącego, bowiem ustawa takiej funkcji nie przewiduje. Nie ma również znaczenia, czy liczba członków rady będzie parzysta czy nieparzysta, ponieważ członkowie rady nie dokonują rozstrzygnięć spornych kwestii w drodze głosowania. Pracom rady zwykle przewodniczy sołtys.

Dlatego spośród zgłoszonych kandydatów do rady sołeckiej, wybrać możemy maksymalnie 5 osób.

ZMIANY WE WSI WRĘCZYCA WIELKA

Tak jak wspomniałem wcześniej, tradycję wyboru dwóch sołtysów w sołectwie Wręczyca Wielka, udało się zastąpić prawem wprowadzającym podział wsi na dwa sołectwa.

W 2016 roku z inicjatywy radnej Anity Toborek i mojej, przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami. W tym samym roku Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o podziale Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa, a w roku 2017 uchwaliło ich nowe statuty. 27 lutego 2018 roku Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwałą NR XXX/308/18, nadała statuty dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka. Okazało się jednak, że zapis w statutach, dotyczący obszaru działania sołectwa jest nieprecyzyjny i nie może stanowić jedynie spisu ulic należących do danego sołectwa. Dlatego też ostatecznie Rada Gminy w uchwale NR XXXVI/361/18 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw, określiła geodezyjne granice obu sołectw, uwzględniając uwagi mieszkańców dotyczące ich przebiegu. Tak więc na podstawie dwóch wyżej wymienionych uchwał Rady Gminy, od 1 stycznia 2019 roku mamy we Wręczycy Wielkiej dwa sołectwa, których granica przebiega wzdłuż ul. Śląskiej i 3 Maja. Sołectwo I Wręczyca Wielka, to obszar położony na południe od tej granicy wraz z ulicą Śląską, natomiast Sołectwo II Wręczyca Wielka, to obszar położony na północ wraz z ul. 3 Maja.

Nowy podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwaNowy podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

Różnią się one nieznacznie od zasad, które obowiązują w pozostałych sołectwach gminy. Po pierwsze, do osiągniecia quorum wystarczy, aby na zebraniu obecnych było 10% a nie 20% uprawnionych mieszkańców. W przypadku Wręczycy jest to i tak znacząca liczba. W Sołectwie I to ok. 130 mieszkańców a w II 100. Przy braku quorum, drugi termin zebrania odbywa się po 15, a nie po 30 minutach.

Sama procedura wyboru sołtysa i rady sołeckiej nie różni się od tej w pozostałych sołectwach, choć w statutach Sołectwa I i II została ona znacznie dokładniej opisana, niż w statutach pozostałych 25 sołectw naszej gminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, zebranie wiejskie mieszkańców obu sołectw, odbędzie się w tym samym dniu i o tej samej godzinie w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej. Wprawdzie początkowo planowano przeprowadzenie wyborów w naszej wsi w dwóch różnych dniach, ale ze wzglądu na to, że poprzednia kadencja sołtysów i rady sołeckiej była wspólna dla całej Wręczycy oraz w związku ze zmianami granic obu sołectw, Rada Gminy przychyliła się do mojego wniosku i oba zebrania odbędą się w tym samym czasie.

Tak więc tradycyjnie, mieszkańcy spotkają się na jednym zebraniu, w tym samym miejscu i czasie, zajmując odpowiednio prawą lub lewą część sali, w zależności od sołectwa, które reprezentują.

Tu jednak czekają nas pewne zmiany, bowiem uchwała Rady Gminy NR XXXVI/361/18 z dnia 27 września 2018 roku, wyznaczyła granice sołectw po podziale wsi na dwie części. Różnią się one od podziału zwyczajowego, który stosowany był wcześniej podczas wyborów sołeckich i odpowiadał podziałowi Wręczycy Wielkiej na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych.

Od 1 stycznia 2019 roku mieszkańcami Sołectwa I Wręczyca Wielka, są osoby zamieszkujące przy ulicach: Bocznej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Gruszowej, Gwiezdnej, Jabłoniowej, Kolejowej, Kolorowej, Konopnickiej, Księżycowej, Malinowej, Miłosza, Miodowej, Okrężnej, Orzeszkowej, Podgaj, Prusa, Plac Ks. Zdzisława Radka, Reymonta, Sienkiewicza, Słonecznej, Spokojnej, Sportowej, Strażackiej, Szkolnej, Szymborskiej, Śląskiej, Tęczowej, Wiśniowej i Zielony Zaułek.

Natomiast mieszkańcami Sołectwa II Wręczyca Wielka, są osoby zamieszkujące przy ulicach: 3 Maja, Brzozowej, Częstochowskiej, Konwaliowej, Krótkiej, Kwiatowej, Mickiewicza, Ks. Józefa Odróbki, Ogrodowej, Parkowej, Polnej i Zielonej.

W czwartek 7 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, podczas zebrania wiejskiego Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka, odbędą się wybory sołeckie w obu sołectwach. W każdym z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybierzemy sołtysa i liczącą maksymalnie 5 osób radę sołecką. Już dziś bardzo gorąco zachęcam Państwa do udziału w wyborach.

Sołtys Robert Broś

Terminarz zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wręczyca Wielka.

UWAGA!
(W przypadku Wręczycy Wielkiej, zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Sołectwa I Wręczyca Wielka i Statutu Sołectwa II Wręczyca Wielka, drugi termin zebrania odbywa się po 15 minutach od pierwszego, czyli o godz. 17.15, a nie jak w innych sołectwach o godz. 17.30)

Obowiązujące akty prawne

Uchwała w sprawie wyborów sołeckich 2019 w Gminie Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminarz zebrań wyborczych (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała RG w sprawie nadania statutów 26 sołectw w Gminie Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Statut 25 sołectw Gminy Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała RG w sprawie podziału Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała RG w sprawie nadania statutów Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Statut Sołectwa I Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Statut Sołectwa II Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała RG w sprawie wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej 25 sołectw Gminy Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała RG w sprawie wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie I Wręczyca Wielka i Sołectwie II Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Autor: Robert Broś, dodano: Środa, 9 Styczeń 2019r. godz.:09:21.

Powrót do wyboru aktualności