Statut Sołectwa Wręczyca Wielka

Załącznik do uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z 25.02.2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA WRĘCZYCA WIELKA

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.
 2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi ......................

§ 2

 1. Sołectwo Wręczyca Wielka jest jednostką pomocnicza, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Wręczyca Wielka.
 2. Samorząd mieszkańców wsi Wręczyca Wielka działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • Statutu Gminy Wręczyca Wielka,
 • niniejszego statutu.

§ 3

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Wręczyca Wielka.

§ 4

 1. Organami Sołectwa są:
 • zebranie wiejskie,
 • Sołtys,
 • Rada sołecka.

§ 5

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 6

 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Gminy w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy.
 2. Rada Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 3. Postanowienie Rady Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

Rozdział II Zadania samorządu mieszkańców

§ 7

 1. Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy:
 1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych spraw związanych z miejscem zamieszkania,
 2. kształtowanie zasad współżycia społecznego,
 3. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
 4. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
 5. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia w sołectwie.

§ 8

Zadania określone w § 7 samorząd mieszkańców realizuje poprzez:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
 2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,
 3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
 4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
 5. współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 9

Samorząd mieszkańców sołectwa może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

§ 10

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców sołectwa nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III Zebranie wiejskie

§ 11

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

§ 12

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 13

 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. z inicjatywy Rady Sołeckiej,
  3. na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
  4. na polecenie Rady Gminy i Wójta Gminy.
 2.  Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy i Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 14

 1. Termin i miejsce zebrania podaje się do publicznej wiadomości poprzez okólniki, kurendy i ogłoszenia na tablicy sołtysa.
 2. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani zgodnie z wymogami sołectwa.
 3. Zebranie otwiera sołtys i przewodniczy obradom. Zebranie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
 4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa, wcześniej skonsultowanego z Radą Sołecką.
 5. Obowiązkiem sołtysa jest przygotowanie zebrania, zapewnienia referentów rozpatrywanych spraw. W przypadku powstania trudności sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, którzy wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

§ 15

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy – opiekuna sołectwa - do kontaktów z sołtysem.

§ 16

 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał, przeprowadzenia wyborów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 2. W przypadku braku określonego w pkt. 1 guorum następne zebranie mieszkańców odbywa się po upływie ½ godziny od wyznaczonego I terminu bez względu na liczbę mieszkańców. Uchwały podjęte w drugim terminie są wiążące.
 3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większą od liczby głosów „przeciw”.
 4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna sprawą.
 5. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział IV SOŁTYS  I RADA SOŁECKA

§   17

 1. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcje organu wykonawczego sołectwa.
 2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 18

Sołtys

 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie zebrań wiejskich,
  2. zwoływanie i przewodniczenie radzie sołeckiej,
  3. działanie stosownie do ustaleń zebrania wiejskiego,
  4. wykonywanie zadań należących do sołtysa z zakresu obronności, ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
  5. wpływanie na aktywność mieszkańców sołectwa służącą poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
  6. sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,
  7. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
  8. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
  9. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw mieszkańców wymagają przepisy prawne,
  10. inkaso podatków i opłat za stosowną prowizją ustaloną uchwałą Rady Gminy,
  11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności rady sołeckiej w tym m.in. statut, protokoły posiedzeń, podjęte uchwały i wnioski,
  12. uczestnictwo w pracach Rady Gminy,
 2. Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
 3. Sołtysowi przysługuje pomoc prawna Urzędu Gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

§ 19

RADA  SOŁECKA

 1. Rada sołecka jest organem wspomagającym sołtysa.
 2. Rada Sołecka składa się z  3-5 osób.
 3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.
 4. Posiedzenie rady sołeckiej odbywa się wg potrzeb.
 5. Radny z sołectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniach rady sołeckiej.
 6. Rada sołecka w szczególności:
  1. opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad zebrania,
  2. występuje z inicjatywą udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
  3. organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego, oraz kontroluje jego realizację,
  4. współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
  5. na zebraniu sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej.

Rozdział V Tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej

§ 20

Wyboru lub odwołania sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 21

 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.
 2. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
 3. Do zadań komisji należy:
  1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  2. przeprowadzenie głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,
  3. ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 4. Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji i przewodniczący zebrania.

§ 22

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych  uczestników zebrania.
 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia i głosowanie dla wyboru sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków rady sołeckiej.

§ 23

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów.

§ 24

 1. Odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.
 2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Gminy.
 3. O odwołanie mogą występować:
  1. Rada Gminy lub Wójt Gminy,
  2. Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 20 % podpisów uprawnionych do głosowania.
 4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie nadaje biegu.
 5. Rozpatrywane są wnioski:
  1. stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
  2. nie respektowania uchwał zebrania wiejskiego,
  3. wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej,
 6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.
 7. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.
 8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego, w tym celu powołuje się „komisje odwoławczą” powierzając jej obowiązek przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
 9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.
 10. Sołtys, członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionych funkcji.
 11. Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje przy odpowiednim zastosowaniu § 24 pkt.2.

Rozdział VI Zasady gospodarowania mieniem gminnym

§ 25

 1. We władaniu sołectwa mogą znajdować się składniki mienia gminnego przekazane  uchwałą Rady Gminy sołectwu na zasadach określonych w Statucie Gminy oraz poniższych przepisach.
 2. Zebranie wiejskie:
  1. występuje do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie wskazanych składników mienia gminnego do korzystania i zarządzania,
  2. podejmuje uchwały dotyczące przyjmowania lub odrzucania składników mienia gminnego wskazanych przez gminę.
 3. Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem, w szczególności poprzez dokonywanie czynności zmierzających do:
  1. zachowania mienia i osiągania z niego korzyści,
  2. utrzymywania mienia w stanie niepogorszonym w ramach obecnego przeznaczenia.

Rozdział VII Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 26

 1. Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną sprawuje nadzór nad sołectwem.
 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
  1. dokonywania oceny stanu sołectwa na sesji,
  2. dokonywanie lustracji sołectwa.
 3. Wójt Gminy zobowiązany jest czuwać aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia.
 4. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
 5. Organy wykonawcze Gminy  i podporządkowane jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględnić i realizować uchwały zebrania wiejskiego, udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
 6. Organ wykonawczy Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem – powinien wstrzymać ich realizację.
 7. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do organu Gminy na postępowanie sprzeczne z pkt. 6 gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.
 8. Organ Gminy badając sprzeciw uznaje jego zasadność lub w razie uwzględnienia sprzeciwu podejmuje decyzje o wstrzymaniu rozstrzygnięcia w pkt. 5 i 6 oraz wnosi sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 27

Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy na:

 1. wniosek zebrania wiejskiego,
 2. wniosek Wójta Gminy.