Historia Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej

„Podczas drugiej wielkiej wojny światowej, która wybuchła w pierwszy piątek miesiąca 1 wrze­śnia 1939 r. (...), w czasie gdy na zachodzie trwały jeszcze zacięte walki, została utworzona dekretem z dnia 6 marca 1945 r. nowa placów­ka duszpasterska we Wręczy­cy Wielkiej. Placówka ta zo­stała odłączona od parafii Kłobucko...” - tak rozpo­czyna się „Kronika parafial­na” naszej parafii. Zapocząt­kował jej pisanie pierwszy duszpasterz nowo utworzo­nej placówki, wikariusz Kło­bucki, ks. Józef Odróbka. Dekret erekcyjny wydał pierwszy biskup często­chowski ks. Teodor Kubina. O utworzeniu parafii we Wręczycy Wielkiej zadecy­dowały względy, o których mówi się w dekrecie nomi­nacyjnym: „Ze względu na zbyt dużą odległość od Ko­ścioła parafialnego w Kło­bucku i trudności w zaspo­kojeniu potrzeb duchowych wiernych wsi Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała i Grodzisko... ” Trzeba tutaj wyjaśnić, że mieszkań­cy Grodziska kilkakrotnie prosili ks. Biskupa o przy­łączenie ich z powrotem do Kłobucka, przedstawia­jąc różnorodne argumenty, a ich prośby zostały uwzględnione. Pozostała więc przy parafii tylko Wręczyca Wielka i Wręczyca Mała z 1320 parafia­nami.

Nie wszyscy pewnie wiedzą, iż „ na miejsce od­prawiania nabożeństw parafianie oddali remizę stra­żacką (...) ks. Dziekan Krzepicki poświęcił budynek i tym poświęceniem przeznaczył go na służbę Bożą Po wielu staraniach ks. Odrobki i przede wszystkim ofiarnych parafian Wręczycy, budynek remizy coraz bardziej upodabniał się w swej architekturze do ko­ścioła: m.in. dobudowano kaplicę, wymieniono okna, nad kaplicą „wzniesiono wieżę”, nad ołtarzem umie­szczono duży obraz św. Józefa namalowany przez ar­tystę Bolesława Rutkowskiego z Częstochowy. W dniu 22 grudnia 1945 roku odbyło się uroczyste poświęcenie rozbudowanej kaplicy, która będzie słu­żyć jako kościół parafialny przez prawie 50 lat.

Jeszcze w 1945 r„ w pierwszych dniach istnie­nia parafii, ks. Proboszcz postarał się o miejsce pod cmentarz. Wynajęto na razie na ten cel ziemię od p. Pasternaka (będzie się potem o niej mówiło „Pasternakowa Górka”).

Ks. Odróbka energicznie zabrał się do pracy duszpasterskiej, ale także zadbał o to, iż pobudowa­no plebanię oraz obok niej budynki gospodarcze w 1951 r.

Dziesięciolecie parafii uczczono konsekracją dzwonów - w dniu odpustu ku czci św. Józefa. Dzwony otrzymały imiona: Józef, Anna i Stanisław. W tym także roku sprawiono do kościoła nowy ołtarz: z czterema rzeźbionymi figurami w drewnie, balustradą i ramą z rozetami do obrazu św. Józefa.

„Matkom dałem św. Annę, górnikom św. Bar­barę, rolnikom św. Izydora, a młodzieży i dzieciom św. Stanisława Kostkę ” - napisze potem w „Kroni­ce parafialnej” ks. Odróbka.

Obecnie figury te, a także tabernakulum prze­niesione uroczyście z pierwszego kościółka, znala­zły swoje godne miejsce w nowej świątyni.

„Dziś, tj. 27 sierpnia 1958 r. opuszczam wdzięczną Wręczycę ” - tymi słowami zakończył pi­sanie kroniki ks. Józef Odróbka, który został powo­łany do innej parafii.

Tablica pamiątkowa umieszczona na budynku plebaniiTablica pamiątkowa umieszczona na budynku plebanii

Następcą pierwszego proboszcza został ks. Stanisław Bartyzel, ale był w parafii tylko 8 miesię­cy. Potem obejmuje parafię ks. Stanisław Szmigiel - rok 1959. W następnym roku napisze: „Ruszyły w pełni tutejsze kopalnie rudy żelaza. Bardzo dużo parafian znalazło w nich pracę. Zaczęła się zmie­niać mentalność tutejszych ludzi z chłopskiej na ro­botniczą.”

Ks. Szmigiel rozpoczął swój rozdział w „Kro­nice Parafii” od zapisu: „1959 r. - III rok Wielkiej Nowenny Narodu Polskiego. Hasło: Wierność Ko­ściołom św. i jego Pasterzom. ” I tak potem prowa­dził parafian poprzez: Rok życia, Rok małżeństw, Rok wychowania chrześcijańskiego, Rok sprawie­dliwości i miłości społecznej, Rok kultury chrześci­jańskiej, Rok wierności Maryi, aż w 1966 Rok Te Deum - dziękczynienia i potem 1967 I rok drugie­go tysiąclecia naszej wiary”.

W 1970 r. na proboszcza mianowany zostaje ks. Cezary Henryk Adamiec-Adamski. Rozpoczął swoją posługę od duchowego przygotowania para­fian do jubileuszu 25-lecia istnienia parafii, a także zmobilizował do przeprowadzenia gruntownego re­montu kościoła i plebani. Czytamy w „Kronice”: „Tak na uroczystość jubileuszową kościół i pleba­nia przybrały piękny wygląd.”

Należy tu wspomnieć o smutnym wydarzeniu w życiu parafii: dnia 27 lipca 1970 r. zmarł Marian Wiesław Janik, ks. wikariusz par. Blachownia, ro­dak Wręczycy. Pogrzeb zgromadził tłumy wier­nych, 120 księży, a mszy św. przewodniczył ks. Bi­skup Franciszek Musiel.

Ważną datą w historii parafii jest 12 X 1979 r. - nawiedzenie naszych domów przez Maryję w ko­pii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Często­chowskiej.

5 marca rozeszła się wieść o nagłej śmierci ks. Proboszcza: „ks. Cezary Adamski nie żyje”. 65 lat życia, 35 lat kapłaństwa 12 lat pracy w parafii Wrę­czyca.

W dniu 28 marca 1982 r. po raz pierwszy w naszej parafii odprawia mszę św. nowo miano­wany Proboszcz ks. Zdzisław Radek.

Tablica pamiątkowa umieszczona na budynku kościoła parafialnego we Wręczycy WielkiejTablica pamiątkowa umieszczona na budynku kościoła parafialnego we Wręczycy Wielkiej

To za jego „kadencji” parafianie wybudowali Dom Kateche­tyczny (13 maja 1986 r. odbyło się jego poświęce­nie).

Dom KatechetycznyDom Katechetyczny

Następnego roku parafianie ujrzeli kamień węgielny pod nowy kościół - od dawna upragnio­ny i potrzebny. Kamień ten został poświęcony przez Ojca św. 12 V 1987 r. na Jasnej Górze. Został on umieszczony w murach nowo budowanej i po­święconej świątyni. Kościół obecny, budowany w latach 1989-1994, konsekrowany został 4 VI 1995 r. przez Arcybiskupa Metropolitę Często­chowskiego ks. dra Stanisława Nowaka. Dumni je­steśmy, że piękno naszej świątyni zostało dostrze­żone również przez fachowców. Kościół nasz uzna­no za najpiękniejszy obiekt budownictwa ogólnego w woj. częstochowskim w roku 1994.

Kościół parafialny we Wręczycy WielkiejKościół parafialny we Wręczycy Wielkiej