Sołtys i władze sołectwa

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, który stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy. Do jego obowiązków należy pobór podatków lokalnych (od nieruchomości oraz rolnego). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań wiejskich (zebrań, w których uczestniczą mieszkańcy). Najważniejszym zebraniem jest to, podczas którego decyduje się o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

Kolejny raz radni Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr XI/121/16 z dnia 18 lutego 2016 roku, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, które ma prawo podejmowania uchwał oraz powierzania ich wykonania sołtysowi.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która pełni funkcję opiniodawczo - doradczą.

Sołtysami Wręczycy Wielkiej są Bożena Syguda w sołectwie Wręczyca Wielka II oraz Robert Broś w sołectwie Wręczyca Wielka I wybrani podczas zebrania wiejskiego w dniu 6 lutego 2015r. Ich kadencja kończy się w 2019 roku.

Członkami Rady Sołeckiej są: Małgorzata Parkitny-Syguda, Maria Polak i Krzysztof Ujma.