Dokumenty stowarzyszenia

Pobierz w PDF Statut Stowarzyszenia WeWręczycy
Pobierz w PDF Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia WeWręczycy
Pobierz w PDF KRS Stowarzyszenia WeWręczycy

STATUT STOWARZYSZENIA

„Stowarzyszenie WeWręczycy”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:  „Stowarzyszenie WeWręczycy” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, Siedzibą stowarzyszenia jest Wręczyca Wielka. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • działalność charytatywną
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju wiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ochrony i promocji zdrowia
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • turystyki i krajoznawstwa
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • promocji i organizacji wolontariatu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych (w myśl art.3 ust.1 ustawy prawo o stowarzyszeniach), która:
  • złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych (w myśl art.3 ust.1 ustawy prawo o stowarzyszeniach), deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych (w myśl art.3 ust.1 ustawy prawo o stowarzyszeniach), która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za okres  roku,
 3. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
  • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebraniu Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebraniu Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zebraniu Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalania zmian statutu,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebraniu Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym z prezesa, który wybiera Zarząd spośród swoich członków. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu ustalane są funkcje pełnione przez wybranych członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  • przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 ROZDZIAŁ VI

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne  Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.