Sołtysi i Rady Sołeckie

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, który stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy. Do jego obowiązków należy pobór podatków lokalnych (od nieruchomości oraz rolnego). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań wiejskich (zebrań, w których uczestniczą mieszkańcy). Najważniejszym zebraniem jest to, podczas którego decyduje się o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Wręczyca Wielka od 2010 roku, rok rocznie podejmuje uchwałę o niewyodrębnianiu z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki!

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, które ma prawo podejmowania uchwał oraz powierzania ich wykonania sołtysowi.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która pełni funkcję opiniodawczo - doradczą.